Služby 2018-02-27T19:47:34+00:00

Ponúkané služby

Jednoduché účtovníctvo

V rámci spracovania jednoduchého účtovníctva ponúkame:

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr – evidencie pohľadávok a záväzkov
 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku (odpisových kariet)
 • vedenie knihy evidencie dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie podkladov pre daňové priznanie k DPH a jeho vypracovanie
 • vedenie ostatných účtovných kníh
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • spracovanie ročnej účtovnej závierky

Podvojné účtovníctvo

V rámci spracovania podvojného účtovníctva ponúkame:

 • spracovanie predložených dokladov
 • vedenie hlavnej knihy
 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie analytickej evidencie
 • vedenie knihy došlých a odoslaných faktúr – evidencia pohľadávok a záväzkov
 • vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
 • vedenie evidencie hmotného a nehmotného dlhodobého majetku (odpisových kariet)
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH
 • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
 • vyhotovenie ročnej účtovnej závierky
 • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb
 • kontrola účtovníctva

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd a personalistiky:

 • Príprava pracovných zmlúv a dohôd.
 • Mesačné spracovanie miezd, výplatné pásky, príkazy na úhradu.
 • Mesačné prehľady a ročné hlásenia na Daňový úrad.
 • Mesačné spracovanie výkazov do poisťovní.
 • Prihlásenie/odhlásenie zamestnancov z poisťovní.
 • Všetky druhy potvrdení v súvislosti so mzdami.
 • Spracovanie štatistických výkazov.
 • Zápočtové listy, evidenčné listy dôchodkového poistenia.
 • Vypracovanie ročných zúčtovaní.

Daňové priznania

Spracovanie všetkých druhov daňových priznaní

Prejsť na cenník